Zdj?cia podwodne Egipt 2009

Przedstawiamy zdj?cia podwodne z raf koralowych morza Czerwonego wykonane przez nas w sierpniu 2009r.
Photo: Tomasz Kochanowski

 

Fotografia podwodnaNajtrudniejsze w fotografii podwodnej oprcz samego nurkowania jest prawid?owe kadrowanie i dobr parametrw ekspozycji - ?wiat?a i czasu.
W kadrowaniu przeszkadza przede wszystkim maska przez, ktr? patrzymy na wy?wietlacz aparatu, (zaparowana napewno nam nie pomo?e). Dodatkowo na ma?ych g?eboko?ciach przy sfalowanej powierzchni przeszkadza? mog? refleksy ?wietlne fal, gdy? mog? odbija? si? od wy?wietlacza i zmniejsza? jego kontrast zw?aszcza kiedy obiektyw skierowany jest w kierunku dna.
Dodatkowo kadrowanie moze by? utrudnione kiedy unosimy si? w toni - brak oparcia a szczeglnie falowanie i wszelkie inne ruchy wody powoduj?, ?e kadrowanie jest niestabilne. Najwygodniej fotografowac wi?c z pozycji kolanami na dnie. Daje to dobr? stabilizacj?.
Naj?atwiej fotografowa? nieruchome obiekty posczywaj?ce na dnie - trudniej ma?e szybko poruszaj?ce sie rybki. Tutaj duzo zalezy od naszego aparatu - jesli aparat potrafi szybko z?apac ostro?? i zrobi? zdj?cie (lustrzanka) to dobrze, natomiast jesli aparat zbyt d?ugo sie zastanawia to z fotografowania pojedynczych rybek ?migaj?cych przed obiektywem radze zrezygnowa?. Nieco ?atwiej mozna fotografowa? rybki na tle ska?y, rafy b?d?cej w niewielkiej odleg?o?ci od nich - ostro?? ustawiamy na raf? i spust wciskamy w dogodnym momencie. Takie rozwi?zanie jest dobre kiedy odleg?o?? mi?dzy rybkami a raf? w tle jest du?o mniejsza ni? odleg?o?? fotografa od rybek (g??bia ostro?ci).
Czasami pomaga pewien ciekawy chwyt - wy??czmy w aparacie automatyk? tak aby ostro?? (odleg?os?) by?a ustawiana r?cznie a nie przez autofocus. Ustawiamy j? tak aby focus by? ustawiony na sta?e np. na odleg?o?? 1 metra. Teraz mo?emy szukac dogodnego kadru staraj?c si? aby przep?ywaj?ce rybki (albo przynajmniej jedna z nich) znalaz?y si? w?asnie w takiej odleg?o?ci i robimy zdj?cie. Doje to tak? przewage, ?e aparat nie ustawia ostro?ci i momentalnie robi zdjecie w momencie pstrykni?cia. Na 10 pstrykni?? zaledwie 1-2 zdjecia b?d? ostre ale za to mamy szans? sfotografowa? naprawde ruchliwe obiekty. Mo?na sobie pomc np. dokarmiaj?c rybki.
Tyle o kadrowaniu.
Chyba najbardziej kluczowym i specyficznym dla ?rodowiska wodnego elementem jest przejrzysto?? wody. Przejrzysto?? wody stanowi barier? niczym mg?a. Im wi?ksza przejrzysto?? tym dalej moze si?gac fotografowane pole. Generalnie warto fotografowa? obiekty znajduj?ce sie do 1/3 przejrzysto?ci wody. Jesli przejrzysto?? wody wynosi 10m - fotogarfujmy tak by ostro?? nie si?ga?a dalej ni? 3m, jak przejrzystos? si?ga 30m - mo?emy "ostrzy?" ?mia?o na 10m. Im bardziej obiekty "gin?" w mgie?ce tym wi?ksze problemy ma aparat z ustawieniem na nich ostro?ci (s?aby kontrast).
?wiat?o. Jak mwi? fotografowie- ?wiat?o fotografie tworzy i ?wiat?o fotografi? niszczy.
Przede wszystkim pod woda moze nam brakowa? ?wiat?a. Po pierwsze dlatego, ?e woda silnie je poch?anai i na g??bokosci kilku metrw b?dzie 2x mniej ?wiat?a niz na powierzchni (mimo, ?e subiektywnie mo?e nam sie wydawac bardzo jasno). Ale ?wiat?a pod wod? jest mniej zw?aszcza wtedy kiedy wpada do wody pod ostrym katem (nisko s?o?ce). Dlatego nale?y fotografowa? g?wnie wtedy kiedy s?o?ce jest wysoko na niebie - wtedy ilo?? ?wiat?a wpadaj?ca do wody (a nie odbijajaca si?) jest najwi?ksza. Stosowanie lampy b?yskowej odradzam - dopki fotografujemy w prze?wietlonej wodzie a nie w grotach, czy dziurach jej stosowanie jest zb?dne. Lampa wbudowana szybko wyczerpie baterie aparatu i daje sztuczne ?wiat?o. Co innego kiedy ?wiat?a brakuje - oczywiscie , wtedy musimy uzy? lampy. Ponadto lampa jest ?rd?em pe?nego spektrum ?wiat?a (wszystkie barwy) a jak wiemy, im g?ebiej tym postrzegane barwy s? ubo?sze. Wiec je?li zalezy nam na uchwyceniu jaskrawych zw?aszcza czerwonych, pomara?czowych kolorw to albo powinnismy trzyma? sie blisko powierzchni albo korzystac z lampy. Ka?da wi?ksza masa wody niezaleznie czy w pionie czy w poziomie b?dzie poszarzac kolory na zdjeciach. Wi?c najbardziej kolorowe obieky winnismy fotografowa? z ma?ej odleg?o?ci i na ma?ej g??boko?ci - lub z lamp?.
Zdj?cia zdominowane jakims kolorem np. zielonym, niebieskim bez problemu
mo?na zbalansowa? (balans bieli) w programach do obrbki zdje?. Najlepszy do tego jest CameraRaw Photoshopa. Wbrew pozorom programem tym mo?na obrabiac nie tylko pliki surowe tupu RAW ale takze zwyk?e jpg. Mozna tez skorzysta? z opcji kalibracji bieli w aparacie ale niestety przy zmianie g?eboko?ci a nawet kadru kalibracj? trzeba wykonywac od nowa, bo ?wiat?o na rznych g?eboko?ciach ma inna barw?.