Fotografowanie pod wod?

Fotografia podwodnaKadrowanie

Najtrudniejsze w fotografii podwodnej oprcz samego nurkowania jest prawid?owe kadrowanie i dobr parametrw ekspozycji - ?wiat?a i czasu.
W kadrowaniu przeszkadza przede wszystkim maska przez, ktr? patrzymy na wy?wietlacz aparatu, (zaparowana na pewno nam nie pomo?e). Dodatkowo na ma?ych g??boko?ciach przy sfalowanej powierzchni przeszkadza? mog? refleksy ?wietlne fal, gdy? mog? odbija? si? od wy?wietlacza i zmniejsza? jego kontrast zw?aszcza kiedy obiektyw skierowany jest w kierunku dna.
Dodatkowo kadrowanie mo?e by? utrudnione kiedy unosimy si? w toni - brak oparcia, a szczeglnie falowanie i wszelkie inne ruchy wody powoduj?, ?e kadrowanie jest niestabilne. Najwygodniej fotografowa? wi?c z pozycji kolanami na dnie. Daje to dobr? stabilizacj?.
Naj?atwiej fotografowa? nieruchome obiekty spoczywaj?ce na dnie - trudniej ma?e szybko poruszaj?ce si? rybki. Tutaj du?o zale?y od naszego aparatu - je?li aparat potrafi szybko z?apa? ostro?? i zrobi? zdj?cie (lustrzanka) to dobrze, natomiast je?li aparat zbyt d?ugo sie zastanawia to z fotografowania pojedynczych rybek ?migaj?cych przed obiektywem radze zrezygnowa?.
Nieco ?atwiej mo?na fotografowa? rybki na tle ska?y, rafy b?d?cej w niewielkiej odleg?o?ci od nich - ostro?? ustawiamy na raf? i spust wciskamy w dogodnym momencie. Takie rozwi?zanie jest dobre kiedy odleg?o?? mi?dzy rybkami a raf? w tle jest du?o mniejsza ni? odleg?o?? fotografa od rybek (g??bia ostro?ci).
Czasami pomaga pewien ciekawy chwyt - wy??czmy w aparacie automatyk? tak aby ostro?? (odleg?o??) by?a ustawiana r?cznie a nie przez autofocus. Ustawiamy j? tak aby focus by? ustawiony na sta?e np. na odleg?o?? 1 metra.
Teraz mo?emy szuka? dogodnego kadru staraj?c si? aby przep?ywaj?ce rybki (albo przynajmniej jedna z nich) znalaz?y si? w?a?nie w takiej odleg?o?ci i robimy zdj?cie. Doje to tak? przewag?, ?e aparat nie ustawia ostro?ci i momentalnie robi zdj?cie w momencie pstrykni?cia. Na 10 pstrykni?? zaledwie 1-2 zdj?cia b?d? ostre ale za to mamy szans? sfotografowa? naprawd? ruchliwe obiekty. Mo?na sobie pomc np. dokarmiaj?c rybki.


Przejrzysto?? wody

Tyle o kadrowaniu.
Chyba najbardziej kluczowym i specyficznym dla ?rodowiska wodnego elementem jest przejrzysto?? wody. Przejrzysto?? wody stanowi barier? niczym mg?a. Im wi?ksza przejrzysto?? tym dalej mo?e si?ga? fotografowane pole. Generalnie warto fotografowa? obiekty znajduj?ce si? do 1/3 przejrzysto?ci wody. Je?li przejrzysto?? wody wynosi 10m - fotografujmy tak by ostro?? nie si?ga?a dalej ni? 3m, jak przejrzysto?? si?ga 30m - mo?emy "ostrzy?" ?mia?o na 10m. Im bardziej obiekty "gin?" w mgie?ce tym wi?ksze problemy ma aparat z ustawieniem na nich ostro?ci (s?aby kontrast).

?wiat?o

Jak mwi? fotografowie- ?wiat?o fotografie tworzy i ?wiat?o fotografi? niszczy.
Przede wszystkim pod woda mo?e nam brakowa? ?wiat?a. Po pierwsze dlatego, ?e woda silnie je poch?ania i na g??boko?ci kilku metrw b?dzie 2x mniej ?wiat?a ni? na powierzchni (mimo, ?e subiektywnie mo?e nam sie wydawa? bardzo jasno). Ale ?wiat?a pod wod? jest mniej zw?aszcza wtedy kiedy wpada do wody pod ostrym katem (nisko s?o?ce). Dlatego nale?y fotografowa? g?wnie wtedy kiedy s?o?ce jest wysoko na niebie - wtedy ilo?? ?wiat?a wpadaj?ca do wody (a nie odbijaj?ca si?) jest najwi?ksza. Stosowanie lampy b?yskowej odradzam - dopki fotografujemy w prze?wietlonej wodzie a nie w grotach, czy dziurach jej stosowanie jest zb?dne. Lampa wbudowana szybko wyczerpie baterie aparatu i daje sztuczne ?wiat?o. Co innego kiedy ?wiat?a brakuje - oczywi?cie , wtedy musimy u?y? lampy. Ponadto lampa jest ?rd?em pe?nego spektrum ?wiat?a (wszystkie barwy) a jak wiemy, im g??biej tym postrzegane barwy s? ubo?sze. Wiec je?li zale?y nam na uchwyceniu jaskrawych zw?aszcza czerwonych, pomara?czowych kolorw to albo powinni?my trzyma? sie blisko powierzchni albo korzysta? z lampy.

Balans bieli

Ka?da wi?ksza masa wody niezale?nie czy w pionie czy w poziomie b?dzie poszarza? kolory na zdj?ciach. Wi?c najbardziej kolorowe obiekty winni?my fotografowa? z ma?ej odleg?o?ci i na ma?ej g??boko?ci - lub z lamp?.
Zdj?cia zdominowane jakim? kolorem np. zielonym, niebieskim bez problemu
mo?na zbalansowa? (balans bieli) w programach do obrbki zdj??. Najlepszy do tego jest CameraRaw Photoshopa. Wbrew pozorom programem tym mo?na obrabia? nie tylko pliki surowe tupu RAW ale tak?e zwyk?e jpg. Mo?na tez skorzysta? z opcji kalibracji bieli w aparacie ale niestety przy zmianie g??boko?ci a nawet kadru kalibracj? trzeba wykonywa? od nowa, bo ?wiat?o na r?nych g??boko?ciach ma inna barw?.